ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಪದ್ಧತಿ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದಿಯ ಸುಧಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, 2008


Law, Democracy, Election

342.07 ODE

Central Library - Gulbarga University, Gulbarga
Jnana Ganga, Gulbarga, Karnataka 585106 | Phone: 084722 63260
E-mail:
sureshjange@gug.ac.in | Website: University Library